THAM LUẬN HỘI THẢO: Về việc phục dựng lễ hội Đền Xã Tắc thành phố Móng Cái, góp phần phát huy giá trị văn hóa vùng biên tỉnh Quảng Ninh hiện nay

GS, TS Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Nguồn lực văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

TS NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Hệ thống chính trị cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay

Nguyễn Tú Anh

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng