Tạo chuyển biến căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo của Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Nguyễn Thùy Linh * - Phạm Quế Hằng **

* Đại học Thủ đô Hà Nội - ** Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nâng cao chất lượng giáo dục dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ba Vì

Đặng Thu Hoàn

Giáo dục Hà Nội đổi mới và hội nhập

Thủy Trúc

Giáo dục Hà Nội khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước

Nguyễn Hồng – Trần Oanh