Tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc với sứ mệnh xây dựng hình ảnh quốc gia

Hoàng Thị Hạnh Trang

Đại học Nhân dân Trung Quốc

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lê-nin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng