Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lê-nin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng