Cuộc đấu trí của các nhà chiến lược Việt Nam và Đồng minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

PGS, TS VŨ QUANG VINH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài học về thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự vận dụng trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

TS. NGUYỄN QUỲNH TRÂM

Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lê Trung Thành

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Ra mắt cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX"

Hoàng Hải

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay

PGS, TS. LƯƠNG THANH HÂN

Chủ nhiệm Khoa Triết học Mác - Lê-nin, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng