Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 1)

PGS, TS. NGUYỄN THẾ KỶ

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương