Phát triển kinh tế tuần hoàn - Hướng đi tất yếu nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực, bảo vệ môi trường sinh thái vì sự phát triển bền vững

PGS. TS. Nguyễn Văn Thành

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương

Nguồn lực đất đai trong Chiến lược phát triển của Thủ đô Hà Nội

Hà Phương

Nguồn lực và động lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 - Tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương

Vũ Linh

Vai trò của nguồn lực văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội

GS, TS. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hà Nội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025

Như Ngọc