Nâng cao giáo dục toàn diện ở Thủ đô Hà Nội

THÁI HÒA

Tạp chí Cộng sản

Thành phố Hà Nội: Phát triển lực lượng lao động có tay nghề cao gắn với phát triển kinh tế - xã hội

QUẾ HẰNG

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các hợp tác xã ở Việt Nam

Lê Văn Công

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tỉnh Quảng Ninh: Chú trọng đầu tư nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế

NGUYỄN THỊ THƠM

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Như Ngọc