Xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, khoa học, nhân văn, từng bước khẳng định vị thế của mỹ thuật Việt Nam trong khu vực và thế giới

TS Phạm Hùng Cường

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

Đẩy mạnh hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, góp phần phát triển văn hóa, con người Thủ đô trong bối cảnh mới

HƯƠNG MINH

Phát triển văn hóa - nghệ thuật nhìn từ phương diện phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội

PGS, TS. BÙI HOÀI SƠN

Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Văn học Việt Nam đương đại: Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 1)

PGS, TS. NGUYỄN THẾ KỶ

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương