Quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa từ sau đổi mới đến nay - thành tựu và những vấn đề đặt ra

TS. Nguyễn Giáo

Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam