Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa Thủ đô gắn với xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”

PHẠM QUẾ HẰNG

Quan điểm của Đảng về phát huy nguồn lực văn hóa

PGS, TS. PHẠM DUY ĐỨC

Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vai trò của nguồn lực văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội

GS, TS. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo” của Thủ đô Hà Nội

Đinh Giang