Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc

PGS, TS. VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU

Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiến lược phát triển du lịch cộng đồng an toàn và hiệu quả gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp

Ngô Văn Tuấn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình

Xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống hiện nay

TS. TRẦN HỮU SƠN - TRẦN THÙY DƯƠNG

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian ứng dụng - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa - nguồn lực cho phát triển bền vững

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản