Tác động của thể chế đến các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay  

PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Phạm Thị Nhung

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Văn hóa - nguồn lực cho phát triển bền vững

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản