Phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần tạo sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội

Phạm Quế Hằng

Phát huy vai trò của ngành công nghiệp văn hóa trong mối liên kết với du lịch

TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Di sản công nghiệp - nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa cho thành phố Hà Nội

TS. NGUYỄN THỊ HUỆ

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Đinh Giang

Phát huy vốn văn hóa trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội hiện nay

TS. Ngô Ánh Hồng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh