Hà Nội phát triển làng nghề truyền thống, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa

Nguyễn Thị Mai Lan

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát triển doanh nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta

PGS, TS LÊ QUÝ ĐỨC

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Quảng Ninh

TS Ngô Ánh Hồng

Học viện Chính trị khu vực I

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội gắn kết với xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”

SƠN HẢI

Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô hiện nay

Song Minh