Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc

Hải Anh

Giá trị và cốt cách văn hóa xứ Đông: Sức mạnh nội sinh để Hải Dương hiện thực hóa khát vọng phát triển

PHẠM XUÂN THĂNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Hải Dương

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa Thủ đô gắn với xây dựng thương hiệu “Thành phố sáng tạo”

PHẠM QUẾ HẰNG

Xây dựng môi trường văn hóa ở nước ta hiện nay

TS. TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội