Lý luận về đường lối đổi mới, phát triển kinh tế thị trường - Những giá trị cốt lõi và những nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện

PGS, TS NGUYỄN QUỐC THÁI

Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển nền kinh tế vũ trụ: Tiềm năng và thách thức

Lê Ngọc Thùy Dương

Học viện Ngoại giao

Phát huy vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

NGUYỄN NGỌC CẢNH

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

TS Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Văn hóa là động lực quan trọng để phát triển kinh tế

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản