Vai trò của thể chế đối với thực hiện bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Tố Uyên

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội