Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

PGS, TS Lê Thị Thanh Hà

Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Những thành tựu lý luận chủ yếu của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới - Nội dung cốt lõi và bài học kinh nghiệm

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS Nguyễn Như Lôi

Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

 Bản lĩnh chính trị - Yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong lãnh đạo của Đảng

Nguyễn Hoàng Việt

Tạp chí Cộng sản 

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

TS LÊ TRUNG KIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh