Định hướng phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. VÕ THÀNH PHONG - NGÔ ĐÌNH SÁNG

Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Những khó khăn cần tháo gỡ

Nguyễn Đình Quyết

Tạp chí Cộng sản

Về sự hình thành ba xu thế lớn trên thế giới ngày nay

TS. NGUYễN ĐÌNH LUÂN

Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề: "Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số"

Thanh toán điện tử lên ngôi trong đại dịch COVID-19

Minh Tuyết