Phát triển nguồn nhân lực số trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

TS. PHẠM THỊ KIÊN

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới chuyển đổi số ở Việt Nam và một số hàm ý chính sách

PGS, TS. Nguyễn Vũ Hoàng

Tạp chí Cộng sản

Bài học về thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự vận dụng trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

TS. NGUYỄN QUỲNH TRÂM

Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục nhân bản, phát huy cao nhất mọi năng lực, phẩm chất vốn có của con người - vận dụng cho đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay

PGS, TS. VŨ TRỌNG LÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Nhận thức về an ninh phi truyền thống theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật hình sự Việt Nam

PGS, TS. TRịNH TIếN VIệT

Phó Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội