Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS BÙI NGỌC QUỴNH - TS PHẠM QUỐC QUÂN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát triển văn hóa ở Việt Nam hiện nay

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Công nghệ nhận diện khuôn mặt của VNPT giúp Việt Nam đạt kỷ lục mới

Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Nguyễn Vinh Hưng - TS. Nguyễn Phúc Thiện

Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Kinh doanh và công nghệ