Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

TS. Phạm Ngọc Hùng

Tạp chí Cộng sản

Công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Bá Duy

Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an