Thực hiện quan hệ phân phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. VŨ THANH SƠN

Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

PGS, TS. Đặng Quang Định

Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xây dựng đạo đức nhà giáo trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

ĐỖ THANH HẢI

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trước tác động của hội nhập quốc tế và mặt trái của nền kinh tế thị trường hiện nay

KHUẤT TRỌNG NAM

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

PGS, TS. TRầN KIM CHUNG - TS. NGUYễN THị LUYếN

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Cải cách và Phát triển doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương