Kinh tế biển - Động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2030

Thu Trà

Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững

Vũ Trung Duy

Giá trị giáo dục đặc thù của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Ninh

Nguyễn Việt Dũng - Đoàn Thị Thu Hương

Bí thư Huyện Ủy Cô Tô - Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho Quảng Ninh

TS Ngô Ánh Hồng

Học viện Chính trị khu vực I

Mô hình “Dân tin, Đảng cử” và “nhất thể hóa” chức danh ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: Kết quả và một số vấn đề đặt ra

VŨ MẠNH HÀ

Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên