Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay

Võ Thị Kim Huệ

Học viện Chính trị khu vực IV

TCCS - Quán triệt sâu sắc tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, đói, nghèo cũng là giặc, vì vậy phải quyết tâm “đánh đuổi”, nhằm mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng đó, thời gian qua, Tây Nam Bộ - vùng đất cực Nam của Tổ quốc - đã thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo, đạt được nhiều thành tựu to lớn...

Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới

TS VƯƠNG QUÂN HOÀNG - TS NGUYỄN HỒNG SƠN - TS NGUYỄN MINH HOÀNG

Trung tâm nghiên cứu ISR, Trường Đại học Phenikaa - Nguyên Chánh văn phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương - Trung tâm nghiên cứu ISR, Trường Đại học Phenikaa

Tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền của nhóm yếu thế ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Trang

Tạp chí Cộng sản