Lịch sử mở đất, dựng nghiệp, chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi biên cương và đấu tranh cách mạng - đặc trưng góp phần hình thành văn hóa và phẩm chất con người Quảng Ninh

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÀ

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

TCCS - Mỗi cộng đồng dân cư, mỗi dân tộc đều luôn mang trong mình bản sắc văn hóa đặc trưng, gắn liền với vùng đất, điều kiện phát triển trong tiến trình khẳng định bản sắc văn hóa của mình. Hành trình văn hóa của các dân tộc, của mỗi cộng đồng dân cư, tổng hòa các tương tác xã hội, văn hóa, lịch sử, năng lực sáng tạo,… luôn có ảnh hưởng lớn đến sự định hình bản sắc văn hóa. Là một tỉnh địa đầu biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, trong quá trình lao động, gìn giữ quê hương, Quảng Ninh đã tạo dấu ấn riêng của mình, hình thành một bản sắc văn hóa, vừa chứa đựng bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, lại khó lẫn với các địa phương khác.

Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và phương hướng trọng tâm thời gian tới

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo ở khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay

Võ Thị Kim Huệ

Học viện Chính trị khu vực IV

Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới

TS VƯƠNG QUÂN HOÀNG - TS NGUYỄN HỒNG SƠN - TS NGUYỄN MINH HOÀNG

Trung tâm nghiên cứu ISR, Trường Đại học Phenikaa - Nguyên Chánh văn phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương - Trung tâm nghiên cứu ISR, Trường Đại học Phenikaa

Tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa