Gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa để đưa Nam Định phát triển nhanh và bền vững

PHẠM GIA TÚC

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

TCCS - Nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước, cùng với việc nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021, Đảng bộ tỉnh Nam Định luôn coi trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án quan trọng về phát triển văn hóa, là động lực để Nam Định phát triển nhanh, bền vững.

Xác định hệ giá trị văn hóa, con người hiện nay - những gợi mở cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

PGS, TS Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

PGS, TS Lê Thị Thanh Hà

Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng

Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị các di sản văn hóa, góp phần phát triển liên kết du lịch tỉnh Vĩnh Long

BÙI VĂN NGHIÊM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long