Phát huy giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực, trụ cột và động lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững

TS PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

TCCS - Quần thể danh thắng Tràng An nói riêng, vùng đất cố đô nói chung, là dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các giá trị lịch sử, cảnh quan, thiên nhiên và con người, tạo nên sự kết nối, giao thoa hài hòa trong một không gian văn hóa cộng sinh. Các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên đó là nguồn lực và động lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững dựa trên sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phục dựng và bảo tồn di sản, phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng xanh.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Nhà ở xã hội cho công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TS PHẠM THỊ HOÀNG HÀ

Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT - TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Già hóa dân số trên thế giới hiện nay - Một số gợi mở, hàm ý chính sách cho Việt Nam

PGS, TS Trần Thọ Quang - TS Trần Tăng Khởi

Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị khu vực III