Đảng bộ huyện Vân Đồn đổi mới tư duy về công tác cán bộ trong điều kiện mới

TS Ngô Văn Hùng
Học viện Hành chính quốc gia
23:19, ngày 20-11-2023

TCCS - Xác định “công tác cán bộ là then chốt của then chốt”, thời gian qua, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã tích cực đổi mới tư duy về công tác cán bộ, chú trọng rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác cán bộ bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Vân Đồn là huyện miền núi, hải đảo nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Quảng Ninh; với diện tích 2.171km2, trong đó diện tích vùng biển rộng 1.620 km2, diện tích đất tự nhiên là 551,33km2. Huyện có 1 thị trấn, 11 xã (trong đó có 5 xã thuộc tuyến đảo; 6 xã thuộc diện bãi ngang); gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ, nằm trong vịnh Bái Tử Long; dân số trên 4,8 vạn người với hơn 10.000 hộ, phân bố không đồng đều, phần lớn tập trung ở thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long. Hiện nay, Đảng bộ huyện Vân Đồn có 33 chi bộ, đảng bộ trực thuộc (21 đảng bộ và 12 chi bộ; gồm 3.115 đảng viên, 167 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở).

Chú trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ từ cơ sở

Bám sát các quy định, nghị quyết của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn đã ban hành Quy định số 11-QĐ/HU, ngày 26-5-2020, về luân chuyển cán bộ; Quy định số 06-QĐ/HU, ngày 20-10-2020, về luân chuyển cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 28-10-2020, về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Huyện ủy quản lý và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức để lãnh đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn chú trọng đến việc điều động, luân chuyển cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển đi cơ sở để có thêm kiến thức, kỹ năng từ thực tế, nâng cao hơn trình độ, kinh nghiệm.

Từ năm 2017 đến nay, công tác luân chuyển cán bộ của huyện Vân Đồn được tiến hành một cách thận trọng, bảo đảm quy trình chặt chẽ, khách quan và dân chủ; trong đó, đã thực hiện luân chuyển 9 đồng chí từ các phòng, ban của huyện về cơ sở. Đặc biệt, có 6 đồng chí là ủy viên ban chấp hành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện được điều động, luân chuyển tăng cường cho cơ sở, trong đó có 5 đồng chí giữ chức vụ bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) xã, thị trấn, 1 đồng chí là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân (HĐND) xã; 3 đồng chí là phó trưởng phòng, công chức phòng chuyên môn của huyện được luân chuyển tăng cường cho cơ sở, giữ các chức vụ phó chủ tịch UBND các xã. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn cũng luân chuyển 8 đồng chí là bí thư, phó bí thư từ địa phương này sang địa phương khác và luân chuyển 10 đồng chí là cán bộ cấp xã giữ chức danh lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Sau khi được điều động, luân chuyển, nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt đã phát huy được năng lực, sở trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng tại nơi công tác. Các đồng chí được luân chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, trong quá trình công tác được đảng viên và nhân dân địa phương đồng tình, tín nhiệm, được đại hội bầu tham gia cấp ủy khóa mới của địa phương với số phiếu tín nhiệm cao. Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm đối với các cán bộ được luân chuyển đều ở mức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc thực hiện luân chuyển cán bộ ở huyện Vân Đồn đã góp phần phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đưa việc luân chuyển cán bộ vào nền nếp, thường xuyên trong công tác cán bộ, khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong từng cơ quan, đơn vị. Những cán bộ được điều động, luân chuyển đã được rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách từ cơ sở, nhất là cán bộ trẻ, giúp trưởng thành nhanh và toàn diện, vững vàng về chính trị, đáp ứng yêu cầu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhiều cán bộ sau thực hiện luân chuyển đã trưởng thành, trong đó có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn nhiệm kỳ 2020 - 2025, 1 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của huyện và đã phát huy tốt kinh nghiệm trong thời gian luân chuyển, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn đã ban hành Quy chế số 16-QC/HU, ngày 10-2-2022, về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 228-KH/TU, ngày 29-8-2018, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện quy trình điều động, kiện toàn chức danh cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp. Chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026), xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031). Chỉ đạo tập trung rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21-2-2022, của Ban Bí thư.

Thực hiện tách Đảng bộ Khối cơ quan đảng, đoàn thể để thành lập Đảng bộ khối cơ quan huyện ủy và chi bộ khối Dân vận trực thuộc Huyện ủy (nâng tổng số chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện lên 33 tổ chức đảng). Quan tâm kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý: Điều động và bổ nhiệm 15 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; tiếp nhận và bổ nhiệm 1 đồng chí; luân chuyển tăng cường 5 đồng chí từ huyện đến cơ sở, luân chuyển 1 đồng chí từ xã đến xã; miễn nhiệm 2 đồng chí; giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện: 3 đồng chí; giới thiệu bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 2 đồng chí; giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2023 - 2028: 1 đồng chí. Tuyển dụng và xét tuyển 6 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 35 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục; chấm dứt hợp đồng lao động đối với 67 trường hợp hiện đang làm việc tại các trạm y tế xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Vân Đồn theo Quyết định số 66/QĐ-UBND, ngày 10-1-2022, của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm

Huyện ủy Vân Đồn đã chỉ đạo triển khai Chương trình số 15 - CTr/HU, ngày 14-12-2021, về đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện với tổng cộng 8 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát, 4 cuộc thanh tra. Căn cứ tình hình thực tế, đã điều chỉnh tăng 1 cuộc kiểm tra, tổng số cuộc sau điều chỉnh là 9 cuộc kiểm tra, 8 cuộc giám sát, 4 cuộc thanh tra. Chỉ đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được tăng cường toàn diện; chủ động phòng ngừa, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi đua, khen thưởng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy huyện quan tâm chỉ đạo. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 07-6-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Quy định số 03-QĐi/HU, ngày 14-10-2020, của Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn, “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” với cán bộ, đảng viên của 32/32 chi bộ, đảng bộ. Qua các cuộc kiểm tra và giám sát trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cho thấy: Công tác triển khai, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhìn chung được quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ từ huyện đến cấp cơ sở. Các hội nghị tuyên truyền, quán triệt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở bảo đảm chất lượng và mục đích, yêu cầu đề ra. Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% số các chi bộ, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng Kế hoạch toàn khóa về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, xác định rõ các nội dung, lộ trình cần làm ngay và những năm tiếp theo. Các cấp ủy cơ sở đều tiến hành tự giám sát việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, gắn với thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW, của Ban Bí thư Trung ương, Quy định số 55-CT/TW, của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW, của Ban Chấp hành Trung ương, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tại huyện Vân Đồn đã thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ; lựa chọn vấn đề quan trọng, các sự việc còn bất cập, hạn chế của đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và tiếp nhận, xử lý những phản ánh của nhân dân liên quan đến những nội dung theo Quy định số 04-QĐ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Huyện ủy Vân Đồn đã chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài cam kết, bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên gửi về chi bộ, đảng bộ và được lưu giữ, quản lý theo quy định. Bản cam kết cá nhân được theo dõi đánh giá tại chi bộ, đó là một trong những căn cứ kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Những chủ trương đúng đắn trên xuất phát từ quá trình đổi mới tư duy của những người đứng đầu cấp ủy các cấp tại huyện Vân Đồn. Từ những đổi mới trong công tác cán bộ, chất lượng công tác xây dựng Đảng tại huyện Vân Đồn được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ huyện Vân Đồn trong sạch, vững mạnh và sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội tại Vân Đồn hiện nay./.