Hành trình "dẫn" vốn đến với đồng bào dân tộc thiểu số đã làm thay đổi nhận thức, giúp đồng bào tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội, nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh cũng như trình độ quản lý vốn để dần thoát nghèo, vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội