Tự hào 94 mùa xuân dưới cờ Đảng quang vinh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, phát triển đất nước nhanh, bền vững

TCCS - Những thành tựu đáng tự hào của năm 2023 tạo cơ sở niềm tin, khát vọng và sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào một năm mới Giáp Thìn 2024 - năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Cột mốc 40 năm thực hiện đường lối đổi mới sắp đến, những thành tựu phát triển đất nước trong năm 2023 và những năm tới góp phần làm phong phú thêm, minh chứng cho nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc vĩ đại này.

Việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải khoa học, có đổi mới trong cách làm, thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đưa đất nước vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu mới

VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm mới, khí thế mới, tiếp thêm khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!