Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận qua nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NGUYỄN ĐỨC THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Vai trò của hệ thống chính trị ở nông thôn tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Ninh Thuận chăm lo phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Thị Thu Thanh

Tạp Chí Cộng sản

Quá trình thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” qua gần 40 năm đổi mới: Từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận

THU PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng