TCCS - Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, Quân chủng Hải quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện Hải quân. Trước ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam và yêu cầu xây dựng quân đội, Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của Học viện.

1- Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng, góp phần quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đối với Quân chủng Hải quân - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ phận quan trọng, giữ vai trò trung tâm trong quản lý, chỉ huy các lực lượng triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, là một nhân tố quyết định đến chất lượng xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc thù của lực lượng Hải quân là vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại (như tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân, tên lửa...) thường xuyên hoạt động trong môi trường biển, đảo rộng lớn, chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện khí tượng, hải dương, công tác bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn. Đặc biệt là khi phải đối mặt với âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của nhiều thế lực xâm phạm chủ quyền, lãnh hải, nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực toàn diện; xử trí tình huống không đúng đối sách thì có thể sẽ làm ảnh hưởng lớn đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của Học viện Hải quân trong bối cảnh hiện nay.

Giờ học chuyên ngành của học viên Tiểu đoàn 2, Học viện Hải quân_Nguồn: qdnd.vn 

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học(1); nhận thức rõ vai trò của nguồn nhân lực đối với nhiệm vụ xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, Học viện Hải quân đã phát huy sức mạnh tổng hợp, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đổi mới theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, sát thực tiễn, với phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại Học viện với tự đào tạo, bồi dưỡng ở đơn vị, đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Học viện Hải quân có nhiều chuyển biến rõ rệt. Chương trình, nội dung đào tạo thường xuyên được đổi mới, sát thực tế đơn vị, đáp ứng chuẩn đầu ra cho từng đối tượng đào tạo. Phương pháp dạy và học ngày càng hiện đại, coi trọng phương pháp dạy học nêu vấn đề, đưa học viên vào những tình huống thực tiễn ở đơn vị, qua đó phát huy được tính tích cực, chủ động, hợp tác và sáng tạo của học viên. Tính đến năm 2023, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Hải quân thường xuyên được kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý, tỷ lệ dự trữ trên 10%; 100% có trình độ đại học, trên 86% có trình độ sau đại học, gần 20% là tiến sĩ, 5 đồng chí có chức danh phó giáo sư, 53 đồng chí là giảng viên cao cấp và giảng viên chính, nhiều đồng chí là giảng viên dạy giỏi các cấp. Số cán bộ, giảng viên trải qua thực tế, là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với kinh nghiệm thực tiễn phong phú chiếm ưu thế. Đa số cán bộ, giảng viên có trình độ tin học, ngoại ngoại ngữ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, trên 95% giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn hóa. Nhiều đồng chí đủ khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng hiện đại. Công tác hợp tác, liên kết đào tạo cán bộ, được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Nhân lực đã qua đào tạo tại Học viện Hải quân có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành chức trách nhiệm vụ ban đầu, đáp ứng tốt yêu cầu về số lượng, chất lượng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo, năng lực nhạy bén; có kiến thức sâu về chuyên ngành và khả năng thực hiện công tác đảng, công tác chính trị; trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý tốt, đủ khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại với nhiều hướng phát triển lên, đảm nhiệm các chức vụ cao hơn.

2- Việc đào tạo nguồn nhân lực tại Học viện Hải quân còn một số hạn chế, bất cập, như nhận thức về nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của một số đồng chí chưa sâu sắc; công tác tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực có thời điểm hiệu quả chưa cao; chương trình đào tạo có nội dung chưa bảo đảm tính kế thừa, liên thông giữa các cấp học, ngành học. Có môn chưa kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống cho học viên; cán bộ được đào tạo có đồng chí chưa theo kịp sự phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật và yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là chuyên gia, cán bộ đầu ngành còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân của các hạn chế trên là do Học viện đào tạo nhiều loại hình nên việc triển khai thực hiện có thời điểm chưa đồng bộ. Công tác chính sách đối với cán bộ, giảng viên và điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

3- Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là trên Biển Đông dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số, internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo và quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo còn diễn biến rất phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam, tác động tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, ý chí quyết tâm của cán bộ, giảng viên, học viên trong Học viện. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực của Học viện Hải quân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Trên cơ sở Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11-2-2019, của Quân ủy Trung ương, “Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, quán triệt sâu sắc phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại Học viện Hải quân tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, xuất phát từ vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp là chủ thể trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực. Vì vậy, cần tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực của Học viện. Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, cần tăng cường quán triệt giáo dục sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về đào tạo nhân lực, nhất là Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022, của Quân ủy Trung ương, “Về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới”; Nghị quyết số 1377-NQ/ĐU, ngày 30-5-2023, của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, “Về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới”, bảo đảm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực được đổi mới theo hướng “chuẩn hóa, sát thực tiễn”, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu đào tạo nhân lực.

Chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về mục tiêu, phương hướng đào tạo nguồn nhân lực, kịp thời cụ thể hóa, xác định đúng chủ trương, phương hướng, giải pháp đồng bộ, khả thi để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm đạt chất lượng tốt. Tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới, kịp thời giúp đỡ cấp dưới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, bổ sung kịp thời chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng các khâu, các bước trong quá trình đào tạo. 

Quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các khoa, giảng viên trong đổi mới hoàn thiện chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Bám sát sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và vũ khí trang bị, chủ động rà soát đề xuất điều chỉnh chương trình và nội dung cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đổi mới phương pháp giảng dạy, theo hướng vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp dạy học hiện đại, nêu vấn đề để tăng tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học. Tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm mô phỏng, trí tuệ thông minh vào đổi mới phương pháp giảng dạy.

Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan chức năng trong tham mưu, đề xuất về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Học viện. Từng cơ quan cần tích cực, chủ động bám sát hoạt động đào tạo nhân lực, chủ động tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Hướng dẫn giúp đỡ các khoa, trung tâm, đơn vị quản lý học viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị quản lý học viên trong nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu quản lý, rèn luyện nâng cao chất lượng toàn diện các đối tượng đào tạo. Giáo dục động cơ, ý thức trách nhiệm học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho học viên theo mục tiêu đào tạo. Tổ chức quản lý việc học tập của học viên theo chương trình, kế hoạch và quy chế, quy định. Tổ chức tốt phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm. Đánh giá và phân loại kết quả học tập, rèn luyện của học viên theo quy chế, quy định. Tham gia góp ý về nội dung, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và quản lý học viên để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Hai là, nâng cao chất lượng tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, chuẩn hóa chất lượng “đầu vào” trong đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đây là giải pháp tiền đề có vai trò rất quan trọng nhằm thu hút, tuyển chọn nâng cao chất lượng “đầu vào” cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay. Căn cứ Quyết định số 3686/QĐ-BQP, ngày 10-8-2023, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, “Phê duyệt Đề án tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, thu hút nguồn nhân lực, công tác tuyển sinh quân sự, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác tuyên truyền biển, đảo, để hun đúc lòng yêu nước, tình yêu biển, ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ với khát vọng được cống hiến cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, mong muốn được trở thành sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam, được phục vụ lâu dài trong Quân chủng Hải quân, quân đội. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng tuyển sinh quân sự để tuyển chọn đầu vào bảo đảm chất lượng tốt, bảo đảm đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khoẻ, kiến thức. Triển khai chính sách thu hút nguồn thí sinh có kết quả học tập cao đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ khâu rà soát đầu khoá, kịp thời loại ra thí sinh không đủ tiêu chuẩn, chất lượng không tốt, tránh gây khó khăn, hệ lụy cho quá trình đào tạo cũng như khi đã tốt nghiệp về công tác tại đơn vị.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình đào tạo đi đôi với ứng dụng phương pháp dạy, học và đánh giá chất lượng hiện đại.

Đây là giải pháp nền tảng, quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Với mục tiêu: Đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về nghệ thuật tác chiến hải quân, hiểu biết sâu về kỹ thuật, có kỹ năng làm việc nhóm, sức khỏe dẻo dai, trình độ ngoại ngữ, tin học tốt,... đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại và hội nhập quốc tế, căn cứ Quyết định số 3061/QĐ-BQP, ngày 11-7-2023, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, “Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, bám sát yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại để triển khai đổi mới công tác đào tạo nhân lực một cách đồng bộ, quyết liệt, Học viện Hải quân tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo nguồn nhân lực theo “chuẩn đầu ra”, bảo đảm độ “mở” để cập nhật kịp thời kiến thức mới. Coi trọng tự học, tự nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao kiến thức, rèn luyện tác phong chỉ huy, tăng cường kỹ năng công tác cho học viên; gắn đổi mới giáo dục - đào tạo với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, chiến trường và vũ khí, trang bị kỹ thuật”. Đề xuất mở mới ngành đào tạo về tàu ngầm, không quân, hải quân,... để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quân chủng Hải quân.

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng thích ứng và đón đầu sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Coi trọng ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên. Phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, Trung tâm học liệu, phương tiện kỹ thuật hiện đại của Trung tâm mô phỏng tác chiến, phòng học chuyên dụng, phòng thực hành, thực nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi để việc đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, kiểm tra đánh giá kết quả thực chất). Đây vừa là yêu cầu, vừa là biện pháp quan trọng để thúc đẩy tinh thần, trách nhiệm học tập, nghiên cứu của học viên. Chuyển từ việc đánh giá tiếp thu kiến thức đơn thuần sang đánh giá khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra của cơ quan khảo thí, bảo đảm chất lượng để đề cao trách nhiệm của cán bộ khoa, chỉ huy đơn vị quản lý học viên đối với việc giảng dạy, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Học viện Hải quân.

Bốn là, chú trọng “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng và “chuẩn hóa” đội ngũ giảng viên là giải pháp đột phá, khâu then chốt, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Học viện Hải quân. Quán triệt thực hiện Quyết định số 3525/QĐ-BQP, ngày 3-8-2023, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, “Phê duyệt Đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, quan tâm chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, theo hướng “chuẩn hóa, mở rộng và đa hướng sử dụng”. Xây dựng các chức danh cán bộ, giảng viên, đội ngũ chuyên gia đầu ngành đủ số lượng, nâng cao chất lượng, có tính kế thừa, kế tiếp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế_Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Năm là, chủ động liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học, tích cực “chuyển đổi số”, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Đây là giải pháp thực tiễn nhằm huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Học viện Hải quân cần chủ động liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các học viện, nhà trường quân đội, cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng để khảo sát, đánh giá chuẩn đầu ra, nhu cầu và phương hướng sử dụng cán bộ để tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 89/CT-BQP, ngày 4-4-2018, của Bộ Quốc phòng, “Về việc tăng cường tổng kết thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu gắn với công tác giáo dục, đào tạo của các nhà trường quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, chủ động mời cán bộ cơ quan cấp trên và các đơn vị trong Quân chủng về truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, giảng viên và học viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt công tác nhằm nhanh chóng khắc phục hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và xác định phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, uy tín đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thực hiện Chỉ thị số 89/CT-BQP, ngày 9-11-2016, của Bộ Quốc phòng, “Về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội”, tập trung nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên, bảo đảm đạt chuẩn theo quy định, đủ năng lực làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu mở rộng đối ngoại quốc phòng hiện nay.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 1562-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022, của Quân ủy Trung ương, “Về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và các tỉnh, thành phố ven biển để đăng ký, đề xuất, phối hợp hiệp đồng mở mới các đề tài nghiên cứu khoa học. Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với phát triển lực lượng và xây dựng nguồn nhân lực Hải quân, nghiên cứu, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; phát triển các loại vật liệu, công nghệ quân sự mới, công nghệ không người lái, công nghệ điều khiển tự động, trí tuệ thông minh; quan tâm nghiên cứu xây dựng và phát huy nhân tố chính trị, nhân tố con người; xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển và nghệ thuật tác chiến, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Học viện Hải quân tinh, gọn, mạnh, hiện đại, theo mô hình “nhà trường thông minh”. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực. Quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đẩy mạnh “chuyển đổi số”, bảo đảm cho hoạt động dạy và học có thể thực hiện được ở mọi lúc, mọi nơi và khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên trên internet cho quá trình đào tạo. Đổi mới quy trình, phương pháp quản lý, quá trình đào tạo theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, bảo đảm tính khách quan, thuận tiện trong lưu trữ, truy suất, thống kê, báo cáo. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho cán bộ, giảng viên, học viên và thường xuyên giáo dục, duy trì tốt các quy định về bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc gia.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là trách nhiệm chung và là nhiệm vụ chính trị trung tâm của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, trong đó, Học viện Hải quân là lực lượng trực tiếp và nòng cốt trong quá trình thực hiện. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, sự phối hợp, hiệp đồng, hợp tác của cơ sở đào tạo trong và ngoài quân đội, cùng quyết tâm và sự phấn đấu không ngừng của Học viện Hải quân, công tác đào tạo nguồn nhân lực chắc chắn sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát huy nhân tố con người, xây dựng Quân chủng Hải quân và quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong mọi tình huống./.

----------------------------

(1) Nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 86-NQ/ĐUQSTW, ngày 29-3-2007, của Đảng ủy Quân sự Trung ương, “Về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới” và hiện nay là Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022, của Quân ủy Trung ương, “Về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới”...