Thành phố Hà Nội: Xây dựng con người văn hóa, văn minh, thanh lịch

NGUYỄN THÙY

Tác động của thể chế đến các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay  

PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Phạm Thị Nhung

Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Quan điểm của Đảng về đổi mới sáng tạo qua các kỳ đại hội

TS. VŨ THỊ THU HẰNG

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Toàn cầu hóa văn hóa và mô hình phát triển văn hóa Việt Nam đương đại

PGS, TS. Mai Hải Oanh 

Tạp chí Cộng sản

Truyền thông đại chúng với việc phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu - TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh

Học viện Báo chí và Tuyên truyền