Tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ quân đội và toàn quân

Vũ Trung Duy

Vận dụng bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TÚ - TS VÕ THỊ DƯƠNG

Đại tá, Nhà giáo ưu tú, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Bộ Công Thương

Khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, TS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám"

Trần Hồng Hải

Đại tá, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân

Nét đặc sắc trong tư duy lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội “7 dám”

TS Đỗ Ngọc Hanh

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng