Hội nhập quốc tế và vai trò lãnh đạo của Đảng ta

Hà Đăng

Gia nhập WTO và trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này, Việt Nam đã thực sự hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn vào nền kinh tế thế giới. Với cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", sự nghiệp cách mạng của nước ta đã không ngừng giành được thắng lợi, trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình. Đường lối đúng, chỉ đạo đúng, hành động đúng là những nhân tố bảo đảm thành công, trong đó, đường lối đúng phải được coi là mấu chốt.

Một số yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế đối với chính sách và phương thức hoạt động đối ngoại của nước ta.

Tôn Nữ Thị Ninh

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phạm Chi Lan

Mười vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007

Đặng Văn Thanh

Hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2006

Phan Doãn Nam