Yêu cầu và tiêu chí đánh giá hiệu quả việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

TS LÊ THỊ HÀ

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ thống lý luận cách mạng về cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, do C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin xây dựng và phát triển trên cơ sở những thành tựu khoa học, tư tưởng tiến bộ của nhân loại. Vận dụng và phát triển những chỉ dẫn, phương pháp nghiên cứu khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để tìm lời giải lý luận phục vụ sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dân vận trong giai đoạn hiện nay

TS Đặng Văn Khương

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế kiểm soát và xử lý tin giả ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn từ cách tiếp cận thể chế

TS PHẠM THỊ HOA

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, TS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Vùng 2 Hải quân theo tinh thần “7 dám"

Trần Hồng Hải

Đại tá, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân