TCCS - Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, Quận ủy Hoàn Kiếm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm; bám sát mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình số 01- CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; Quận ủy đã xây dựng Chương trình số 01-CTr/QU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” (gọi tắt là Chương trình 01) và Chương trình số 07-CTr/QU về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chỉnh quyền đô thị” (gọi tắt là Chương trình 07).

Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 01, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, định kỳ hằng tháng, quý, năm, họp Ban Chỉ đạo, ban hành thông báo kết luận và đi kiểm tra thực tế. Ban Chỉ đạo Chương trình 01 đã tham mưu Quận ủy tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, như sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời kỳ mới.

Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức quán triệt Chương trình 01 đến các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị có liên quan, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Quận ủy làm Trưởng ban, thành viên là các đồng chí ủy viên thường vụ, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể quận có liên quan, phụ trách từng lĩnh vực và nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ; thành lập tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, xây dựng các kế hoạch, chương trình và đề án tổ chức thực hiện. Qua quán triệt, các cấp ủy và đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có các giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Kế hoạch số 29-KH/QU, ngày 1-10-2021, “Về tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”” gắn với Chương trình 01 và Chương trình 07; đồng thời, xây dựng 7 đề án và ban hành hệ thống văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 01 gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Qua kiểm tra đã tiếp tục bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu mà Chương trình 01 đã đề ra.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Quận ủy Hoàn Kiếm

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, với quyết tâm chính trị cao, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình 01 của Quận ủy và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI đã đề ra, trong đó nổi bật là:

Công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng và việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tổ chức có chiều sâu và hiệu quả hơn; công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương thức quản lý điều hành của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn và nâng cao chất lượng. Việc bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý được triển khai bài bản, đồng bộ và đạt kết quả cao. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình, đã chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển mới tổ chức đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được triển khai tích cực, đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở tổ dân phố được duy trì, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ của tổ chức đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền quận, phường có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Quận ủy Hoàn Kiếm vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém; cụ thể là: 1- Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, chuyên đề, kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương còn chậm; 2- Một số tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa chủ động phát huy hết vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân; sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp trong hoạt động còn lúng túng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động của tổ chức đoàn thể trong một số đơn vị còn nghèo nàn, hình thức chưa phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

Phương hướng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới

Thời gian tới, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, cụ thể như sau:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết dứt điểm những vụ, việc khiếu kiện kéo dài, các vụ, việc có dấu hiệu phức tạp; không để phát sinh thành điểm “nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn quận. Tăng cường ứng dụng “Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ quận. Chú trọng công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ, số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 200 đến 250 đảng viên.

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng gắn với bổ nhiệm, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy, các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ của Đảng bộ quận. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; Đề án số 04-ĐA/QU, ngày 1-11-2021, của Quận ủy, về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 - 2025”. Thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động ngăn ngừa, xử lý nghiêm, chính xác, kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, bảo đảm đúng thủ tục và nguyên tắc. Tập trung khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém và biểu hiện suy thoái sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII).

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở, tổ dân phố.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nội chính bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp, chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra lại, điều tra bổ sung, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; tăng cường phân cấp mạnh cho cơ sở; mở rộng dân chủ đi liền với trật tự, kỷ cương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thông qua các phần mềm giám sát công việc được tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Tăng cường sự giám sát của lãnh đạo các cấp, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên./.