TCCS - Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nói riêng và trong học sinh, sinh viên và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nói chung. Theo đó, đội ngũ đảng viên trong học sinh, sinh viên và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có sự phát triển quan trọng, góp phần tăng cường, bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên cho thành phố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ thành phố Cần Thơ thời gian qua

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17-8-2022, của Bộ Chính trị, “Về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, ngày 27-12-2022, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chương trình số 50-CTr/TU, “Về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới””; đề ra mục đích, yêu cầu, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phố Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, với diện tích tự nhiên là 1.439,2 km2, có dân số 1.235.171 người; đơn vị hành chính gồm 5 quận, 4 huyện, với 83 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ thành phố Cần Thơ hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, gồm 9 đảng bộ quận, huyện, 6 đảng bộ khối, ngành trực thuộc Thành ủy, với 634 tổ chức cơ sở đảng (267 đảng bộ, 367 chi bộ cơ sở); 35 đảng bộ bộ phận, 2.383 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tính đến tháng 6-2023, toàn thành phố có 54.519 đảng viên, tăng 44,77% so với tháng 12-2010(1). Số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ thành phố Cần Thơ được nâng cao, cơ cấu đội ngũ đảng viên chuyển biến theo chiều hướng tích cực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối đổi mới đất nước, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đã có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, như tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; đồng thời, chú trọng việc rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các cấp ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương xóa ấp “trắng” chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, nhất là các khu vực, địa bàn khó khăn,... Đến nay, trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đều có đảng viên và tổ chức đảng.

Thành ủy thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và địa bàn khu dân cư"_Nguồn: sggp.org.vn

Qua thực tiễn cho thấy, nhiều chủ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thể hiện rõ sự đồng thuận với chủ trương thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp và tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động. Sự nhận thức và hành động đúng đắn đó của nhiều chủ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước từng bước lan tỏa, tạo thuận lợi cho quá trình thành lập chi bộ mới tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần lấp dần “khoảng trống” về tổ chức đảng, đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên ở thành phố Cần Thơ những năm gần đây giảm về số lượng, “trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (cụ thể là năm 2021, 2022), kết nạp trên 1.500 đảng viên/năm, giảm hơn so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ tiêu từ 1.800 - 2.200 đảng viên/năm”(2). Việc tạo nguồn và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp đảng viên ở nông thôn, trong tôn giáo, địa bàn khu dân cư, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chiều hướng giảm. Mặc dù công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở thành phố Cần Thơ đạt được những kết quả đáng ghi nhận; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần sớm tháo gỡ, do một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa làm tốt công tác tuyên truyền, nên có lúc, có nơi chủ doanh nghiệp hiểu chưa đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng. Việc tổ chức sinh hoạt đảng ở một số chi bộ, đảng bộ có lúc, có nơi chưa thiết thực; vai trò của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp chưa được phát huy tốt, nên chưa thu hút được quần chúng tham gia...

Bên cạnh đó, số lượng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng tăng do hoàn cảnh gia đình phải đi làm ăn xa; có đảng bộ số lượng đảng viên bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng ngang bằng với số đảng viên mới được kết nạp. Những khó khăn, hạn chế nêu trên đã và đang ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ; đồng thời, là vấn đề quan trọng được các cấp ủy tìm cách giải quyết.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ  đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương có liên quan đến việc kết nạp đảng viên(3). Thành ủy Cần Thơ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban, đại diện các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ là thành viên; thành lập tổ chuyên viên, giúp việc Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời triển khai, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương có liên quan về công tác phát triển đảng viên.

Thành ủy Cần Thơ tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia; chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là tạo nguồn kết nạp ở các ấp, địa bàn khó khăn, khu dân cư, các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, các trường cao đẳng, trung học phổ thông, các hội viên, đoàn viên ưu tú trong các tổ chức chính trị - xã hội…

Năm 2023, thành phố Cần Thơ có 29 trường trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp; trong đó, 100% số đơn vị có tổ chức đảng. Trong khối đơn vị sự nghiệp, có 65 đảng bộ cơ sở, 96 chi bộ cơ sở, 441 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 8.214 đảng viên. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 33 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức cơ sở đảng (22 công ty cổ phần, 5 công ty trách nhiệm hữu hạn, 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); trong đó, có 6 tổ chức đảng trực thuộc doanh nghiệp tư nhân, với 1.275 đảng viên.

Đảng bộ thành phố Cần Thơ xác định, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng và cơ cấu đội ngũ đảng viên; do đó, thời gian qua, cấp ủy các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường học và doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như mong muốn, do các trường cao đẳng quy mô nhỏ, số lượng sinh viên ít; doanh nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, phần lớn chưa có tổ chức đoàn thể, lao động hợp đồng thường là theo thời vụ. Từ năm 2020 đến năm 2022, kết nạp đảng được 890 sinh viên vào Đảng, trong đó nữ là 417, dân tộc thiểu số là 46, người theo tôn giáo là 71, cán bộ đoàn là 146; có 14 học sinh; doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước kết nạp được 116 đảng viên mới (công ty cổ phần là 57, doanh nghiệp tư nhân là 29, công ty trách nhiệm hữu hạn là 6, doanh nghiệp có vốn nước ngoài là 16, các loại hình khác là 8).

Đảng viên được kết nạp trong các trường học là những quần chúng ưu tú, có thành tích cao trong học tập và các hoạt động của nhà trường. Đảng viên “có tuổi đời trẻ (từ 18 tuổi - 22 tuổi), đảng viên nữ là 451 đồng chí (chiếm 50,67%), đây là thành phần quan trọng để bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng. Đối với đảng viên được kết nạp trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nữ là 45/4.756 đồng chí (chiếm 0,95%), lãnh đạo quản lý 2 đồng chí (chiếm 0,04%), công nhân lao động là 110 đồng chí (chiếm 2,31%), có tuổi đời dưới 40 là 96 đồng chí (chiếm 2,02%); trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, có 35 đồng chí (chiếm 0,74%), đại học có 68 đồng chí (chiếm 1,43%)”(4). Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, do phần lớn các doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, số lượng công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ít, làm việc không ổn định, chưa có nhiều động lực và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, chưa thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện trong việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và vận động công nhân, người lao động phấn đấu vào Đảng.

Các sinh viên Trường Đại học Tây Đô vinh dự được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương_Nguồn: baocantho.com.vn 

Một số kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên

Thời gian qua, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; sự nhiệt tình, tâm huyết của cơ quan tham mưu, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là sự tham gia, đồng tình của các doanh nghiệp đã tạo điều kiện và nguồn cho công tác phát triển đảng viên mới. Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức đảng và cấp ủy viên, đảng viên để chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cấp trên hướng dẫn cho tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các trường học, doanh nghiệp thực hiện; tiến hành đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động tạo nguồn và phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện học tập, lao động, công tác của học sinh, sinh viên và người lao động; vận động chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt hợp đồng lao động, thỏa ước lao động đã ký kết, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất.

Từ thực tiễn đã xuất hiện một số cách làm hiệu quả, như: Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính còn phức tạp, chưa phù hợp thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác phát triển đảng viên; đề xuất, kiến nghị để xem xét bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản không phù hợp. Các cấp, các ngành tăng cường, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Công tác tổ chức được tiến hành linh hoạt hơn về thời gian, như vào buổi tối, ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật để tạo điều kiện cho quần chúng, nhất là người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa được tham gia học tập. Tùy vào đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng, địa phương, đơn vị quy định sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng phù hợp, linh hoạt về thời gian, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học, đội ngũ cán bộ, giáo viên,... Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy của thành phố Cần Thơ thành lập các ban chỉ đạo về phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, định kỳ tiếp xúc, đối thoại đối với doanh nghiệp, nhằm giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về những quyền lợi và trách nhiệm khi doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thời gian tới

Một là, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tổng kết các mô hình thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường học, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thực hiện tốt Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10-10-2023, của Ban Bí thư, về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”; Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 7-3-2013, của Ban Bí thư, “Về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân”; đồng thời, sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo nội dung Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017, của Ban Bí thư, về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới”, với nội dung sinh hoạt đảng phải cụ thể, sát với tình hình, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường học và các doanh nghiệp, nhất là việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên. Định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết để đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, tổ chức đảng có thành tích trong công tác phát triển đảng viên.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị trong học sinh, sinh viên và người lao động. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp; cấp ủy phải xây dựng kế hoạch, hằng năm khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng, nguồn kết nạp đảng viên trong các trường học, doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, bảo đảm đúng tiêu chuẩn và quy định.

Bốn là, nghiên cứu ban hành các văn bản và nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong các trường học và doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền rõ ràng cho các cấp, các đồng chí cấp ủy viên để từng tổ chức, cá nhân có sự chủ động trong triển khai thực hiện. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố các cấp để xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội với nhiệm vụ phát triển đảng viên.

Năm là, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong các trường học và doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, tạo ra sân chơi lành mạnh, nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, phát hiện những nhân tố tích cực trong học tập và lao động, có tinh thần trách nhiệm, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để bồi dưỡng và giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư, “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”./.

------------------

(1) “Giai đoạn từ 2010 - 2020, kết nạp được 24.868 đảng viên; giai đoạn từ 2020 - tháng 6-2023, kết nạp được 5.605 đảng viên. Số đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 39,24%; dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 1,72%; đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 23,12%; công nhân chiếm tỷ lệ 4,49%; nông dân chiếm tỷ lệ 2,05%; trí thức chiếm tỷ lệ 29%. Đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân có 93 đồng chí, đạt tỷ lệ 0,17%; đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có 109 đồng chí, đạt tỷ lệ 0,2%. Đảng viên là quân nhân xuất ngũ chiếm tỷ lệ 2,14%; không sinh hoạt thường xuyên do làm ăn xa chiếm tỷ lệ 2,64%,… Tổng số đảng viên là tín đồ tôn giáo là 3.267 đồng chí, chiếm tỷ lệ 5,99%; trong đó, đảng viên theo Phật giáo là 1.144 đồng chí, Công giáo là 1.205 đồng chí, theo đạo Hòa Hảo là 788 đồng chí, theo đạo Tin lành là 38 đồng chí, theo đạo Cao đài là 77 đồng chí và theo tôn giáo khác là 15 đồng chí”
(2) Báo cáo số 347-BC/TU, ngày 10-4-2023, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước”.
(3) Như: Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 31-10-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy, “Về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên”; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 11-12-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, của Ban Bí thư khóa X về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 12-11-2018, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 22-11-2018, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 25-11-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 22-4-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 27-12-2022, của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, về “Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, về công tác phát triển đảng viên trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và địa bàn khu dân cư”... 
(4) Báo cáo số 347-BC/TU, ngày 10-4-2023, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài nhà nước”