TCCS - Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Cô Tô đã nghiêm túc quán triệt các nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, xây dựng chương trình hành động quyết liệt và nhờ đó, đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Đây là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cô Tô phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI.

Huyện ủy Cô Tô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện trên các mặt

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Huyện ủy Cô Tô không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, kết hợp giữa “xây” và “chống” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ của cấp ủy, chính quyền, ủy ban kiểm tra các cấp; đổi mới trong ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chú trọng khâu tổ chức thực hiện; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là việc thiếu gương mẫu, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác, làm việc kém hiệu quả, giảm sút ý chí chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Thường trực Huyện ủy Cô Tô thực hiện giao ban hằng tuần, với các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; khối nội chính và các đơn vị lực lượng vũ trang hằng tháng; giao ban đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn/khu, trưởng ban công tác mặt trận thôn/khu hằng quý.

Thứ hai, xây dựng Đảng về tư tưởng.

Tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kịp thời tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương bằng nhiều hình thức(1). Tổ chức các hội nghị sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với phong trào thi đua học tập và làm theo Bác gắn với chủ đề công tác hằng năm(2); sinh hoạt chi bộ hằng tháng của các chi bộ, đảng bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18-1-2022, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Nghiệp vụ công tác đảng viên”.

Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, nâng cao chất lượng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Thứ ba, xây dựng Đảng về đạo đức.

Đảng bộ huyện Cô Tô tập trung thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 15-9-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 7-6-2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”; tổ chức quán triệt chỉ thị, kết luận của Trung ương kịp thời(3). Qua kiểm tra, các chi bộ, đảng bộ triển khai quán triệt, học tập, viết thu hoạch và cam kết đúng quy định.

Thứ tư, xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Cô Tô đã ban hành Quy chế làm việc toàn khóa, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy định thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý… phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tiễn. Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp làm việc khoa học, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức đảng bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản bộ máy biên chế. Hiện nay, toàn huyện có 17 tổ chức cơ sở đảng; 100% số bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nền nếp, bám sát Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018, của Bộ Chính trị, “Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Huyện Cô Tô chủ động kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, gắn với đổi mới và cải cách hành chính; xây dựng, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bám sát các kế hoạch, quyết định của Tỉnh ủy Quảng Ninh(4), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/HU, ngày 17-10-2022, “Về tổ chức lại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện”(5).

Thứ năm, xây dựng Đảng về cán bộ.

Huyện ủy Cô Tô đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; quan tâm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, bồi dưỡng chuyên ngành, lĩnh vực(6); bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, có năng lực hoạt động thực tiễn, có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, năng động, sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; triển khai thực hiện chặt chẽ các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về cơ chế kiểm soát quyền lực; không để xảy ra chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện thường xuyên, định kỳ hằng năm theo quy định; rà soát, bổ sung quy hoạch đối với 31 chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, có tính kế thừa. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý được huyện Cô Tô quan tâm và thực hiện đúng quy định(7). Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức thẩm định và kết luận về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay đối với 233 đồng chí.

Huyện Cô Tô ban hành Quy chế về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; về luân chuyển cán bộ; quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại, phân cấp đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI

Một là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, chú trọng thực hiện trách nhiệm nêu gương, làm gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để lan tỏa với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Hai là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 755-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Thực hiện tốt công tác quản lý, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát các chức danh tương đương theo Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị, “Về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Nghiêm túc thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, bảo đảm công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng, nhất là Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022, của Bộ Chính trị, “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. Sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; rà soát, bổ sung cấp ủy bảo đảm số lượng. Rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) và 2025 - 2030 (2026 - 2031) bảo đảm chất lượng và có tính kế thừa.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy cơ sở đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, bảo đảm kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tập trung xây dựng, củng cố chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở cấp chi bộ; đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện Cô Tô, trọng tâm là các nội dung theo Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022, của Bộ Chính trị, “Về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”. Thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, kiểm tra các cấp; chăm lo đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 5-8-2019, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở. Làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; tập trung giải quyết tốt những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, huyện không rác thải nhựa và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Nâng cao hoạt động của cơ quan tham mưu giúp việc, phù hợp với công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

-------------------------

(1) Tổ chức 25 hội nghị trực tiếp và trực tuyến để quán triệt, học tập 70 chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, với 5.500 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập.
(2) Đợt sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chuyên đề về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do GS, TS. Hoàng Chí Bảo trình bày. Tổng số trên 480 lượt cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên các cấp tham gia.
(3) Một cuộc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””; 3 cuộc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
(4) Như: Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 18-8-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, “Về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; Quyết định số 755-QĐ/TU, ngày 26-9-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, “Về việc sắp xếp lại một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3-3-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.
(5) 5 cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; 10 phòng chuyên môn, 8 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
(6) Đã cử 9 cán bộ đi đào tạo các cấp lý luận chính trị; 5 đi bồi dưỡng kiến thức theo Quyết định số 164-QĐ/TW, ngày 1-2-2013, của Bộ Chính trị, “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; bồi dưỡng kiến thức cho 94 cán bộ là đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; cử 10 cán bộ đi bồi dưỡng chuyên viên, 11 cán bộ bồi dưỡng chuyên viên chính, 1 chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng bậc 2 khung ngoại ngữ cho 39 cán bộ; cử 20 cán bộ đi bồi dưỡng lý luận chính trị; đào tạo đại học cho 7 cán bộ xã, trình độ thạc sĩ cho 1 công chức; mở 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.038 đối tượng trên địa bàn huyện.
(7) Luân chuyển 4 cán bộ từ huyện xuống xã và ngược lại; bổ nhiệm 23 cán bộ (trong đó thông qua thi tuyển và bảo vệ Đề án 09); bổ nhiệm lại 4 đồng chí; giới thiệu, ứng cử 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…