TCCS - Ngày 13-10-2023, tại Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” _ Ảnh: dangcongsan.vn

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương...

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS, TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và một số địa phương…

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, hệ trọng, thường xuyên, liên quan tới giữ vững bản chất xã hội chủ nghĩa và sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ: “… phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo _ Ảnh: dangcongsan.vn

Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng trao đổi, thảo luận xác định rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đánh giá thực trạng, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn, nguyên nhân và dự báo nhân tố trong và ngoài nước có tác động trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới; góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ và sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng thành tố trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; tập trung đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; làm rõ những kết quả nổi bật; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn và nguyên nhân của hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại hội thảo _ Ảnh: dangcongsan.vn

Các đại biểu thống nhất tầm quan trọng, sự cần thiết, cấp bách của việc tổ chức hội thảo. Trên cơ sở dự báo nhân tố trong và ngoài nước tác động trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để ngành tuyên giáo nghiên cứu, tiếp thu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới; đồng thời đề xuất những nội dung, quan điểm, phương thức, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức góp phần xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, tạo sự thống nhất nhận thức về khái niệm, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đồng chí khẳng định, qua các bài tham luận được tập hợp trong kỷ yếu và ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã được làm rõ, thống nhất, tiêu biểu, như: Xác định rõ khái niệm, nội hàm công tác xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng và xây dựng Đảng về đạo đức; khẳng định, làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mối quan hệ biện chứng giữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội thảo  _ Ảnh: qdnd.vn

Bên cạnh đó, các tham luận cũng nhận định, phân tích, đánh giá khái quát những thành tựu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm đổi mới trên cả hai phương diện về lý luận và thực tiễn; chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra qua thực tiễn 40 năm đổi mới trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xác định những nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, cần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị với tinh thần kiên định; không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị…

Những tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo là căn cứ quan trọng góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Ban Tổ chức hội thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, toàn diện, khách quan để làm căn cứ xây dựng báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới, cũng như tham gia xây dựng nội dung Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Thùy Linh (tổng hợp)