Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ xã – nhìn từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

TS Lê Văn Hiếu - TS Nguyễn Minh Tuấn
Đại học Thái Nguyên
11:39, ngày 15-08-2023

TCCS - Chất lượng công tác tuyên giáo là một trong những yếu tố quan trọng khẳng định chất lượng cũng như vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ xã. Việc nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở tỉnh Thái Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên thăm hỏi đồng bào ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Ðồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên_Nguồn: nhandan.vn

Thực trạng công tác tuyên giáo của đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của khu vực trung du miền núi phía Bắc, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tuyên giáo (CTTG) của đảng bộ xã góp phần không nhỏ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Công tác tuyên giáo còn thể hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận, văn hóa, văn nghệ và khoa giáo, bảo đảm phát triển các lĩnh vực đó theo đúng Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Ở đảng bộ xã, CTTG là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tham gia của cả đảng ủy xã, ban thường vụ đảng ủy xã, chi bộ trực thuộc và đảng viên. Ban tuyên giáo đảng ủy xã có chức năng tham mưu và giúp việc cho cấp ủy về các mặt công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, biên soạn, bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương và trực tiếp tổ chức thực hiện hoạt động tuyên giáo trên địa bàn xã; cùng với sự tham gia của các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cổ vũ, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ xã. 

Tại tỉnh Thái Nguyên, các đảng bộ xã tổ chức bộ máy thực hiện CTTG theo mô hình phân công cán bộ trong cấp ủy phụ trách, thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm (chủ yếu là phó bí thư đảng ủy xã kiêm nhiệm). Ban tuyên giáo đảng ủy xã có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; vị trí trưởng ban tuyên giáo được đảm trách bởi bí thư, phó bí thư cấp ủy hoặc thường trực đảng ủy; vị trí phó ban tuyên giáo do cấp ủy phân công theo nhiệm vụ; các thành viên trong ban tuyên giáo đảng ủy xã tùy vào điều kiện cụ thể có thể là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội nông dân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở,… Ban làm việc theo chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cá nhân. Thực tế cho thấy, việc thực hiện mô hình bí thư đảng ủy kiêm trưởng ban tuyên giáo đảng ủy xã đạt hiệu quả tốt. Bởi, công tác tư tưởng là công tác hàng đầu của Đảng, nên đồng chí bí thư là trưởng ban chỉ đạo công tác tư tưởng trong toàn đảng bộ sẽ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị và sự lãnh đạo của cấp ủy đối với ban tuyên giáo cấp xã. Tại tỉnh Thái Nguyên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp xã độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi chiếm số lượng lớn, trong đó số lượng cán bộ nam chiếm khoảng 2/3. Phần lớn đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, trong đó trình độ trung cấp chiếm số lượng lớn; trình độ chuyên môn cao đẳng và đại học chiếm số lượng lớn.

Tại tỉnh Thái Nguyên, đảng bộ xã là loại hình tổ chức cơ sở đảng có quy mô lớn nhất so với các đảng bộ khác; số lượng đảng viên tại đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên có xu hướng tăng đều qua các năm; chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chiếm số lượng ngày càng lớn. Đảng viên ở các đảng bộ xã là chủ thể và đồng thời là đối tượng của CTTG; là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Số lượng, chất lượng đảng viên của đảng bộ xã có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tổ chức đảng, bởi Đảng mạnh là do từng đảng viên tốt, đặc biệt chất lượng đảng viên quyết định đến chất lượng hoạt động của đảng bộ xã nói chung và CTTG nói riêng. Tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đa số cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, do đó có những thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Từ thực tiễn các đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên cho thấy, việc nâng cao chất lượng CTTG phải gắn liền với đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, tính hiệu quả, tính thuyết phục và tính chiến đấu. Do đó, việc xây dựng chương trình tuyên truyền cần đồng bộ, chính xác và đa dạng về hình thức, phương tiện, nội dung, bảo đảm sự tiếp cận và hiểu biết của mọi đối tượng trong cộng đồng. Chương trình tuyên truyền cần phù hợp với tình hình thực tế, cập nhật thông tin mới nhất và đưa ra các giải pháp hợp lý, phù hợp thực tiễn để giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Tăng cường sự đồng bộ, phối hợp và kết hợp giữa các hoạt động tuyên truyền với các hoạt động khác, như giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tệ nạn xã hội... Sử dụng đa dạng các phương tiện truyền thông để truyền tải thông tin đến cộng đồng, bao gồm các loại hình báo chí, truyền hình, các phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Đảng bộ xã cần phát huy sử dụng các phương tiện truyền thông này một cách chuyên nghiệp và hiệu quả để truyền tải thông điệp đến mọi tầng lớp nhân dân.

Từ thực tiễn CTTG của đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên cho thấy, nâng cao chất lượng CTTG là đề cập đến tính hiệu quả, tác dụng tích cực của hoạt động tuyên giáo, trên cơ sở đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí nhất định của CTTG. Chất lượng CTTG của đảng bộ xã gắn liền với sự nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đảng viên về CTTG, điều đó đòi hỏi đảng bộ xã có đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo, có khả năng truyền đạt và giải đáp thắc mắc cho người dân. Cán bộ tuyên giáo cần được đào tạo chuyên sâu về các chủ đề cần được tuyên truyền và có khả năng ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để tăng cường sức lan tỏa về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận thời gian qua, CTTG của đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên vẫn còn một số hạn chế: Công tác tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin, tuyên truyền có lúc còn chưa thật sự chủ động, thiếu tính nhạy bén, linh hoạt; công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở một số nơi chưa hiệu quả; công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo ở một số cơ quan, địa phương chưa được thường xuyên, liên tục, chưa tạo sức lan tỏa trong xã hội; việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đôi khi chưa kịp thời; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, hiệu quả chưa cao; chưa huy động được đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, văn hóa. Đội ngũ thực hiện CTTG hoạt động chưa “đều tay”, một số trình độ còn hạn chế, chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, nhất là trong việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội. Tại các xã, đại đa số cán bộ làm CTTG là cán bộ kiêm nhiệm, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao; chế độ phụ cấp cho cán bộ làm CTTG cơ sở còn thấp, chưa động viên, khích lệ và nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ bán chuyên trách, kiêm nhiệm. Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo còn chậm được đổi mới, hoạt động còn chưa đồng đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các bộ phận...

Một số giải pháp trọng tâm 

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, CTTG của đảng bộ xã ở tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, CTTG cần tiếp tục có những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm góp phần “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”(1) như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đề ra.

Từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên, để nâng cao chất lượng CTTG của đảng bộ xã, góp phần tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng cơ sở ở Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, trước hết là các ban thường vụ, thường trực đảng ủy, cán bộ chủ chốt về CTTG của đảng bộ xã.

Trước hết, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải là người nhận thức và hiểu rõ về vị trí, vai trò cũng như trách nhiệm của mình trong CTTG. Từ đó xác định rõ mục tiêu, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của đảng một cách chính xác, phù hợp với thực tế, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về các vấn đề quan trọng và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Cấp ủy, chính quyền cần xác định rõ CTTG không phải đơn thuần là việc truyền đạt thông tin, mà còn là việc tạo ra sự hiểu biết, nâng cao nhận thức của nhân dân, từ đó định hướng được hành vi trong cuộc sống. Mỗi cán bộ, đảng viên cần biết cách tuyên truyền, truyền đạt thông tin thân thiện, gần gũi, phù hợp với nhân dân.

Cần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí của CTTG trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng về khoa học - công nghệ và những biến đổi khó lường về tình hình thế giới và khu vực. Đồng thời, phải đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tuyên giáo, bởi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở dữ liệu khoa học, điều kiện vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ CTTG.

Để CTTG thực hiện có hiệu quả, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân, thì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở có vai trò then chốt. Các đảng bộ xã cần không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và cộng tác viên dư luận xã hội. Các đảng bộ xã cần thực hiện một số nội dung sau: 

(1) Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, các đảng bộ xã cần tiến hành rà soát, kiện toàn, củng cố, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện CTTG. Có chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở xã hoạt động; bảo đảm cung cấp thông tin dư luận kịp thời cho đảng ủy cùng cấp. Xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm CTTG của đảng bộ xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nhạy bén, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có kỹ năng nói và viết tốt; truyền đạt hấp dẫn, dễ nghe, dễ hiểu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

(2) Tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn đảng bộ bảo đảm về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng; hoạt động dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy; quản lý, điều hành trực tiếp của ban tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách tuyên giáo của cấp ủy. Việc lựa chọn đội ngũ cần phải trên cơ sở tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể; bảo đảm có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, trình độ lý luận chính trị, hiểu biết về các lĩnh vực, có trách nhiệm, tâm huyết, khả năng nắm bắt, xử lý thông tin tốt và có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận.

(3) Cần kết hợp thực hiện hiệu quả các phương tiện, như sách, báo, các phương tiện truyền thông xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Từng bước tiến hành đầu tư, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp thôn, xã, nhà văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, điểm bưu điện, các khu vui chơi, giải trí, xây dựng tủ sách, báo, tạp chí, trang bị máy vi tính có kết nối internet; tiếp tục lắp đặt các trạm thu phát, phủ sóng phát thanh – truyền hình đến 100% các địa bàn khu vực nông thôn... Coi trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả các phương tiện thông tin; đối với các xã, thôn, bản, cần giao trách nhiệm quản lý, sử dụng loa truyền thanh, nhà văn hóa cho một người phụ trách và được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục vận động nhân dân kết hợp với kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ba là, tăng cường củng cố, xây dựng đảng bộ xã, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ xã.

Xây dựng đảng bộ xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Hằng tháng, ban tuyên giáo các cấp ủy tổ chức giao ban công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở.

Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, củng cố, phát triển tổ chức đảng đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, ngày 25-10-2017, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW). Thường xuyên quan tâm và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về xây dựng và phát triển tổ chức đảng ở cơ sở. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả. Kiên quyết thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu kém về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, vi phạm khuyết điểm, không đủ uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CTTG, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong CTTG. Quan tâm cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Bốn là, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những hành vi sử dụng internet, các phương tiện truyền thông xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin, hình ảnh phản cảm, sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân.

Đảng bộ xã cần tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có những yêu cầu mới, nhất là xác định đúng, trúng đối tượng đấu tranh, phạm vi, hình thức, phương pháp đấu tranh, kịp thời đấu tranh với những thông tin xuyên tạc trên địa bàn xã, huyện, tỉnh, để thống nhất nhận thức của người dân, không để xảy ra những điểm nóng truyền thông ở cơ sở; phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả giữa các lực lượng đấu tranh chuyên trách và không chuyên trách…

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, duy trì hoạt động trang fanpage trên facebook của tỉnh đã tạo lập, facebook của các địa phương, cơ quan, đơn vị để tăng cường tuyên truyền, đấu tranh trên internet và các phương tiện truyền thông xã hội. Báo cáo và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường phát hiện, rà soát xử lý cá nhân, tổ chức lợi dụng tự do ngôn luận để đưa tin thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận, bức xúc trong nhân dân.

Năm là, đảng ủy, ban tuyên giáo đảng ủy xã bám sát thực tiễn địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của CTTG.

Đảng ủy, ban tuyên giáo đảng ủy xã cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để CTTG bám sát với nhiệm vụ của từng xã; có sự phối hợp, kết nối chặt chẽ, theo sát sự chỉ đạo hơn nữa giữa ban tuyên giáo đảng ủy xã với ban tuyên giáo huyện, tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020, của Ban Bí thư, “Về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành tuyên giáo với chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng trong việc triển khai nhiệm vụ. Công tác tuyên giáo cần bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Công tác tuyên giáo cần “đi trước để dự báo, định hướng”, “đi trong các sự việc” để nắm chắc tình hình, “đi sau để giải quyết dứt điểm” những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm. Quan tâm nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực tiễn về tổ chức bộ máy, cơ cấu ban tuyên giáo ở các cấp bảo đảm tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Thường xuyên xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm CTTG ở các cấp, nhất là ở cấp cơ sở có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ làm CTTG ở các cấp bảo đảm phát huy được sở trường của cán bộ, sử dụng đúng người, đúng việc. Đội ngũ cán bộ làm CTTG luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực và nâng cao khả năng dự báo để thực hiện tốt công tác tham mưu, bảo đảm tính nhạy bén, kịp thời giúp cấp ủy xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội./.

------------------

(1) Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên: Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 13-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tr. 1