Thực hiện chủ trương của Đảng ta về mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền

Mẫn Huyền Sâm ThS, Ban Đối ngoại Trung ương

TCCS - Đại hội XI của Đảng khẳng định: “Phát triển quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”. Điều đó cho thấy, bên cạnh quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân và đảng cánh tả, thì quan hệ với các đảng cầm quyền là một trong những định hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng ta. Do đó, việc tìm hiểu sự hình thành và phát triển của chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nghiên cứu chính sách đối ngoại của Đảng.

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đồng Nai

Văn Phú Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai

Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng - gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI

GS,TS Trương Giang Long Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thào Xuân Sùng TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Công tác cán bộ nữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lan Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh