Xác định hệ giá trị văn hóa, con người hiện nay - những gợi mở cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

PGS, TS Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản

Một số luận bàn về hệ giá trị văn hóa Việt Nam

GS, TS BÙI QUANG THANH

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam