Thành công trong xây dựng nhà văn hóa thôn kiểu thôn mẫu tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với mô hình “làng thông minh” ở tỉnh Bình Dương

Đoàn Hiền

Tạp chí Cộng sản

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Đinh Giang

Phát huy vốn văn hóa trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Hà Nội hiện nay

TS. Ngô Ánh Hồng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tổ chức thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội: Vấn đề và giải pháp

Nguyễn Thị Phương

Tạp chí Cộng sản