TCCS - Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ nâng cao nguồn thu ngân sách đáp ứng các yêu cầu phát triển của thành phố, thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm lớn cho nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách, trong đó thành phố phấn đấu lộ trình giảm chi thường xuyên xuống dưới 50% vào năm 2020.

Hoạt động giao dịch thanh toán tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội_Ảnh: TTXVN

Chi ngân sách địa phương trên địa bàn Hà Nội năm 2016 ước 74.479 tỷ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ và bằng 101% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 33.499 tỷ đồng, tăng 24,2% so cùng kỳ, đạt 107,7% dự toán; các khoản chi thường xuyên 40.969 tỷ đồng, tăng 15,6%, đạt 100% dự toán. Đáng chú ý năm 2016, tỷ trọng chi thường xuyên trong phân bổ ngân sách chiếm tới 55,5%

Trong công tác phân bổ, quản lý, điều hành chi ngân sách, kết quả chi ngân sách địa phương năm 2017 trên địa bàn Hà Nội ước thực hiện 75.205 tỷ đồng, đạt 96,4% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao đầu năm, trong đó chi đầu tư phát triển là 33.106 tỷ đồng, đạt 101,2% dự toán; chi thường xuyên 40.752 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán. Đặc biệt, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát định mức, phân bổ nguồn lực tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong phân bổ và điều hành ngân sách từ 55,5% xuống còn 53,5%.

Năm 2018, tỷ trọng chi thường xuyên trong phân bổ ngân sách còn 50,8% và kế hoạch năm 2019 là 50,5%. Trong dự toán ngân sách năm 2019 tiếp tục tiết giảm chi thường xuyên 1.700 tỷ đồng, giảm dự phòng ngân sách thành phố 300 tỷ đồng. Đồng thời, bố trí bảo đảm nguồn để trả nợ gốc và lãi các khoản đã huy động cho đầu tư phát triển. Năm nay, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng 100 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi trả nợ lãi để chi trả nợ gốc đến hạn (3.720 tỷ đồng) của các khoản đã huy động cho đầu tư phát triển trong các năm trước.

Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách bám sát dự toán được Hội đồng nhân dân thành phố giao, bảo đảm tiết kiệm chi thường xuyên và đáp ứng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa thông tin... Ngoài việc cắt giảm các khoản chi thường xuyên không cần thiết, thành phố thực hiện rà soát lại quy trình, định mức, đơn giá đặt hàng các dịch vụ công ích đô thị, thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường..., qua đó tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả trong quản lý, vận hành. Trong năm 2018 và ba tháng đầu năm 2019, Hà Nội đã hoàn thành 11 đợt mua sắm tài sản tập trung với tổng cộng 82 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 3.962 tỷ đồng, ít hơn 74,3 tỷ đồng so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị. Qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực cho các cơ quan, đơn vị.

Năm 2019, dự toán ngân sách trung ương giao thành phố Hà Nội là thu 263,111 nghìn tỷ đồng; tổng chi là 101,045 nghìn tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 ở mức cao nhất, thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019; đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Cụ thể, thành phố tập trung chỉ đạo sát sao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu; phấn đấu hoàn thành dự toán Trung ương giao.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các tháng đầu năm 2019, các sở, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan thực hiện phân tích, nhận diện và đánh giá kết quả thu ngân sách; từ đó, chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách, xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong các tháng, quý còn lại. Đồng thời, cơ quan thuế, hải quan chủ động phối hợp cùng các cấp, các ngành của thành phố tập trung rà soát, phân loại chính xác nợ thuế của các đơn vị, xác định đúng nguyên nhân nợ thuế của từng đơn vị để tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đơn cử, đối với chi thường xuyên, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực; tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.../.