Đưa Bình Thuận trở thành tỉnh có nền kinh tế biển phát triển mạnh trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

TCCS - Nhằm khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương, Bình Thuận đã xác định mục tiêu “tập trung xây dựng tỉnh có kinh tế mạnh về biển trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ; bảo đảm phát triển bền vững kinh tế biển và có đóng góp quan trọng vào kinh tế của tỉnh...”. Để thực hiện chủ trương này, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải triển khai những bước đi cụ thể, vững chắc.

Lựa chọn, giới thiệu đảng viên để bầu vào các cơ quan nhà nước bảo đảm thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân: Kinh nghiệm của Cần Thơ

Trần Quốc Trung

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Nhất thể hóa, tinh gọn bộ máy đảng và chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Văn ĐỌc

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tỉnh Lào Cai tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

NGUYễN VĂN VịNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Đổi mới phương thức lãnh đạo phát triển kinh tế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

TRẦN VĂN NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương