Kiểm tra, giám sát việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Đặng Văn Hồng Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Đảng ta luôn xác định kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, mà trước hết và trực tiếp là của các cấp ủy đảng, phải do cấp ủy đích thân trực tiếp tiến hành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Thực hiện chủ trương của Đảng ta về mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền

Mẫn Huyền Sâm ThS, Ban Đối ngoại Trung ương

Để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Đồng Nai

Văn Phú Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai