Luân chuyển cán bộ, một giải pháp góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Long Tuyền Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là từ khi Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII) ban hành Nghị quyết về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25 tháng 01 năm 2002, của Bộ Chính trị (khoá IX) về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 03 tháng 6 năm 2002, đồng thời ban hành một số quy định về chính sách nhà công vụ, chính sách đào tạo, chế độ phụ cấp luân chuyển cán bộ đến các huyện ngoại thành…, tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, giúp cán bộ được luân chuyển an tâm công tác trong cương vị mới, bảo đảm việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ đồng bộ, chặt chẽ.

Đánh giá, xếp loại người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Bắc Giang

Nguyễn Văn Linh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Đảng bộ huyện Kim Sơn: 65 năm xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh cùng quê hương

Trần Hồng Quảng Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Theo Dangcongsan

Thực hiện nghiêm chỉnh những điều đảng viên không được làm

Trần Hữu Phước Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn bảo tồn và tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng